Paginakop

Voor jongeren

In de hulpverlening werken wij graag met jou samen. Om dit goed te kunnen doen zijn er een aantal (wettelijke) regels en afspraken. In dit informatieblad lees je hoe wij omgaan met elkaar zodat zowel cliënten als medewerkers zich veilig voelen. Op de binnenzijde van dit blad vertellen we wat afgesproken is over je recht op privacy, hoe wij omgaan met je dossier en wat je kunt doen als je niet tevreden bent. Ook lees je waar je jouw ideeën en ervaringen kunt vertellen.

Gedrag

Voor het bieden van goede hulpverlening is het belangrijk dat zowel cliënten als medewerkers zich veilig voelen. Je mag van ons verwachten dat onze medewerkers respectvol omgaan met cliënten en de omgeving. Wij verwachten deze houding ook van jou, zodat we samen zorgen voor een veilige omgeving. Wij zijn daarom duidelijk over de gedragsregels die zowel voor jou als voor ons gelden:

 • Wij gaan respectvol om met cliënten, medewerkers, met andere bij de hulpverlening betrokken personen en met de eigendommen van Lindenhout.
 • Wij komen afspraken na; we doen wat we zeggen.
 • Wij gebruiken géén (verbale of fysieke) agressie/geweld naar cliënten, medewerkers of andere personen die betrokken zijn bij de hulpverlening.
 • Wij onthouden ons van ongewenste intimiteiten; seksuele handelingen, seksueel getinte opmerkingen en intieme relaties in de hulpverlening zijn niet geoorloofd.
 • Wij discrimineren niet; wij sluiten niemand uit.
 • Wij gebruiken géén alcohol of drugs in hulpverleningssituaties.
 • Wij plegen géén strafbare feiten; in geval van strafbare feiten gepleegd door cliënten of medewerkers van Lindenhout, kan Lindenhout hiervan melding of aangifte doen bij de politie.

Wij gaan er van uit dat we deze gedragsregels naleven en maken het bespreekbaar als het nodig is.

Jouw privacy

Het dossier
Van jongeren en hun gezin die zich voor hulpverlening aanmelden bij Lindenhout, leggen wij gegevens vast in een (digitaal) dossier. Dit is een verplichting vanuit de Jeugdwet. In het dossier houden we aantekening van de gegevens die nodig zijn voor een goede hulpverlening.

Met de informatie in het dossier kunnen wij de hulpverlening aan jou en je gezin uitvoeren: met elkaar afstemmen en de afspraken in de gaten houden. Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens.

Wat zit in het dossier en waarvoor?
In het dossier zit de informatie die wij van de verwijzer hebben ontvangen, zoals gegevens over de hulpvraag en persoonsgegevens en de gegevens die je zelf of je ouders hebben gegeven bij de start van de hulpverlening. Ook bewaren wij de zorgovereenkomst /hulpverleningsplannen, verslagen en brieven.

Als we tijdens de hulpverlening, met jouw toestemming, video-opnames maken, horen die ook tot het dossier. De opnames worden na afloop van de hulpverlening vernietigd; alleen belangrijke gegevens daaruit worden in het dossier bewaard.

Jouw gegevens zijn privé
Wij gaan vertrouwelijk om met jouw dossier. Iedereen moet zich aan de afspraken hierover houden. Wij geven geen gegevens aan anderen dan de mensen die direct met jouw hulpverlening te maken hebben. Als wij dit toch willen doen, vragen wij eerst of jij het goed vindt. Ook voor het opvragen van informatie bij anderen over jou of je gezin, vragen wij eerst jouw toestemming.

De vereiste toestemming is afhankelijk van jouw leeftijd:

 • ben je jonger dan 12 jaar: dan is toestemming van (gezaghebbende) ouders nodig;
 • ben je 12 jaar of ouder: dan is alleen jouw toestemming nodig.

Inzage, afschrift en correctie

Als je 12 jaar bent of ouder heb je recht op inzage in jouw dossier, je mag de stukken lezen en een kopie vragen:

 • ben je jonger dan 12 jaar: ouders hebben inzage;
 • ben je tussen 12 en 16 jaar: jij en je ouders hebben inzage;
 • ben je 16 jaar of ouder: alleen jij hebt inzage;

Als je 16 jaar of ouder bent mogen wij je ouders dus alleen over jou informeren als jij daar ons toestemming voor geeft.

Inzage in (een deel van) het dossier kan door Lindenhout geweigerd worden, bijvoorbeeld als daarmee de persoonlijke levenssfeer van anderen wordt geschaad. Vind jij dat er gegevens in je dossier staan die feitelijk onjuist zijn, dan kun je schriftelijk aan ons vragen of wij deze gegevens willen veranderen of weg willen halen. Ook dan gelden de leeftijdsgebonden regels.

Staan er onjuiste gegevens over je ouders in, dan hebben zij ook het recht om ons te vragen deze gegevens aan te passen.

Ben je het niet eens met wat er in het dossier staat, dan kun je ons vragen om jouw visie aan het dossier toe te voegen (een eigen verklaring).

Hoe lang blijft het dossier bewaard?
Wij bewaren jouw dossier tenminste vijftien jaar na beëindiging van de hulpverlening. Gedurende die tijd kun je om inzage, een kopie, correctie of vernietiging vragen. Op onze website staat hiervoor een formulier.

Privacyreglement
Al onze afspraken over dossiers zijn vastgelegd in het Privacyreglement cliëntgegevens. Dit reglement kun je vinden op onze website lindenhout.nl of opvragen via: Lindenhout Centraal, Postbus 332, 6800 AH Arnhem, telefoon 026 354 33 11, e-mail: entreeteam@lindenhout.nl.

Jouw ideeën en ervaring

Jouw mening
Lindenhout wil graag van jou weten wat jij vindt van onze hulp aan jou en of wij alles goed hebben georganiseerd. Met deze ideeën kan Lindenhout de hulp verbeteren.
Op onze website www.lindenhout.nl kun je jouw mening vertellen en vragen stellen. Lindenhout heeft ook een Raad van Cliënten. De leden denken mee over ontwikkelingen in de jeugdzorg en adviseren Lindenhout vanuit de positie van de cliënt. Als je wil kun je hieraan deelnemen.

Ervaringen
We gaan er van uit dat onze hulp in goede samenwerking met jou tot stand komt, daar zijn onze medewerkers voor opgeleid. Wanneer je toch te maken krijgt met vervelende ervaringen tijdens de hulpverlening, zoals pesten, discriminatie, ongewenste intimiteiten, agressie of bedreiging is het vaak moeilijk om daar met de betreffende persoon over te praten. Je kunt dat bespreken met een hulpverlener die je vertrouwt.

Ook kun je contact opnemen met de vertrouwenspersoon, dat is iemand buiten Lindenhout die speciaal daarvoor beschikbaar is. De Vertrouwenspersoon zal in vertrouwen met jou bespreken welke acties wenselijk zijn. Je kunt bijvoorbeeld samen in gesprek gaan met de betreffende persoon, er kan onderzoek gedaan worden, de Raad van Bestuur kan maatregelen nemen of je kan een klacht indienen.

Het telefoonnummer van de Vertrouwenspersoon is 088 555 1000, of stuur een e-mail naar info@akj.nl.

Jouw klacht
Wij willen dat je tevreden bent over onze hulp. Ben je dat niet of niet helemaal, laat het ons dan weten. Of het nu over de hulp gaat, de besluiten die genomen zijn, de manier waarop we met elkaar omgaan, of als je vindt dat we niet goed naar je luisteren. Wij willen graag samen met jou een oplossing vinden. Dus vertel het ons.

Bij wie kun je terecht?
Je kiest zelf bij wie je jouw klacht indient en hoe: mondeling of schriftelijk. Meestal zal dit jouw begeleider zijn of iemand anders met wie je goed contact hebt. Je kunt ook terecht bij de verantwoordelijke manager. Hoe de afhandeling verloopt hangt af van jouw klacht, in ieder geval proberen wij er samen met jou uit te komen.

Gezamenlijke klachtencommissie
Je kunt met je klacht ook terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Dit kan meteen, of wanneer je niet tevreden bent over de klachtenbehandeling door de medewerker(s) van Lindenhout. 
Deze klachtencommissie werkt voor meer jeugdhulpinstellingen en bestaat uit personen die geen enkele binding hebben met deze organisaties. De commissie ontvangt jouw klacht het liefst in een brief. Je beschrijft wat er is gebeurd, waar, wanneer, met wie en wat jouw mening daarover is. Als je het moeilijk vindt om zo’n brief te schrijven, kun je iemand vragen je daarbij te helpen.

Deze kun je sturen naar: Gezamenlijke Klachtencommissie, Postbus 114, 6800 AC Arnhem

De klachtencommissie gaat vertrouwelijk om met jouw klacht en heeft geheimhoudingplicht. De leden van de commissie sturen jou een ontvangstbevestiging, onderzoeken je klacht en vragen soms meer informatie.

Stap 1
Binnen twee weken krijg je een uitnodiging voor een gesprek. Hierbij wordt ook de persoon over wie je klaagt uitgenodigd. De commissie wil van jou en de ander horen wat er is gebeurd.

Stap 2
Vervolgens krijg je binnen zes weken een brief, waarin staat wat de commissie van je klacht vindt, of je gelijk hebt of niet.

Stap 3
Daarna krijg je binnen vier weken een brief van de Raad van Bestuur van Lindenhout waarin staat of zij maatregelen gaat nemen, en zo ja welke.

Klachtenondersteuning
Het kan spannend zijn om over je klacht te praten. Als je wilt kun je iemand meenemen als steun. Iemand die je zelf kiest. Deze persoon is bij alle contacten welkom, of het nu een gesprek met een medewerker is of met de klachtencommissie. Er is ook een onafhankelijk bureau, waar mensen werken die jouw vertrouwenspersoon willen zijn. Zij kunnen je informatie geven en helpen. Het telefoonnummer is 088 555 1000 of stuur een e-mail naar info@akj.nl.

Klachtenregeling lezen
Dit is een korte uitleg wat je kunt doen als je een klacht hebt. Wil je de hele klachtenregeling lezen dan kun je hem vinden op onze website. Ook kun je hem schriftelijk opvragen bij: Secretariaat Gezamenlijke Klachtencommissie, Postbus 114, 6800 AC Arnhem. Dit opvragen kan ook telefonisch: 088 1991 200 of per e-mail: klachten@gkcjeugdzorg.nl.

Bereikbaarheid

 • Met jouw persoonlijke vragen en opmerkingen kun je het beste terecht bij je hulpverlener.
 • Voor algemene informatie, vragen en opmerkingen over Lindenhout en over onze hulp kun je kijken op lindenhout.nl of contact opnemen met het Entreeteam van Lindenhout: e-mail: entreeteam@lindenhout.nl of bellen naar 026 354 33 11.
 • In crisissituaties buiten kantoortijden word je doorverbonden met de bereikbaarheidsdienst Je kunt ook direct het nummer van de bereikbaarheidsdienst bellen: 0900 274 74 74.

Bekijk hier de folder Algemene informatie voor jongeren.

Direct contact

Entreeteam Lindenhout
(026) 354 33 11

Folder