Paginakop

Voor ouders

In de hulpverlening werken wij graag met u samen. Om dit goed te kunnen doen zijn er een aantal (wettelijke) regels en afspraken. In dit informatieblad leest u hoe wij omgaan met elkaar, zodat zowel cliënten als medewerkers zich veilig voelen. Op de binnenzijde van dit blad vertellen we wat afgesproken is over uw recht op privacy, hoe wij omgaan met uw dossier en wat u kunt doen als u niet tevreden bent. Ook leest u waar u uw ideeën en ervaringen kunt vertellen.

Gedrag
Voor het bieden van goede hulpverlening is het belangrijk dat zowel cliënten als medewerkers zich veilig voelen. U mag van ons verwachten dat onze medewerkers respectvol omgaan met cliënten en de omgeving.
Wij verwachten deze houding ook van u, zodat we samen zorgen voor een veilige omgeving.
Wij zijn daarom duidelijk over de gedragsregels, die zowel voor u als voor ons gelden:

 • Wij gaan respectvol om met cliënten, medewerkers, met andere bij de hulpverlening betrokken personen en met de eigendommen van Lindenhout.
 • Wij komen afspraken na; we doen wat we zeggen.
 • Wij gebruiken géén (verbale of fysieke) agressie/ geweld naar cliënten, medewerkers of andere personen die betrokken zijn bij de hulpverlening.
 • Wij onthouden ons van ongewenste intimiteiten; seksuele handelingen, seksueel getinte opmerkingen en intieme relaties in de hulpverlening zijn niet geoorloofd.
 • Wij discrimineren niet; wij sluiten niemand uit.
 • Wij gebruiken géén alcohol of drugs in hulpverleningssituaties.
 • Wij plegen géén strafbare feiten; in geval van strafbare feiten gepleegd door cliënten of medewerkers van Lindenhout, kan Lindenhout hiervan melding of aangifte doen bij de politie.

Wij gaan er van uit dat we deze gedragsregels naleven en maken het bespreekbaar als het nodig is.

Uw privacy

Het dossier
Van jongeren en hun gezin die zich voor hulpverlening aanmelden bij Lindenhout, leggen wij gegevens vast in de computer en op papier. Samen vormen deze gegevens het dossier. Met de aanmelding van uw kind of uw gezin bij Lindenhout gaan wij er van uit dat u toestemming geeft voor het vastleggen van uw gegevens.
Met de informatie in het dossier kunnen wij de hulpverlening uitvoeren, met elkaar afstemmen en de afspraken controleren. Dit bevordert de kwaliteit van de hulp. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

Wat zit in het dossier en waarvoor?
In het dossier zit de informatie die wij van de verwijzer hebben ontvangen, zoals gegevens over de hulpvraag en persoonsgegevens, en de gegevens die u zelf verstrekt bij de start van de hulpverlening. Daarnaast bewaren wij de zorgovereenkomst/hulpverleningsplannen, verslagen, onderzoeksgegevens en correspondentie. Als er tijdens de hulpverlening, met uw toestemming, video-opnames worden gemaakt, behoren deze eveneens tot het dossier. De opnames worden na afloop van de hulpverlening vernietigd; alleen belangrijke gegevens daaruit worden in het dossier bewaard.

Uw gegevens zijn privé
Wij gaan vertrouwelijk om met uw dossier. Wij verstrekken geen gegevens aan anderen dan de direct betrokken hulpverleners bij de jeugdhulp, tenzij u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
Ook voor het opvragen van informatie over uw kind of gezin bij derden, vragen wij eerst uw toestemming.
De vereiste toestemming is afhankelijk van de leeftijd van de jeugdige cliënt:

 • cliënt jonger dan 12 jaar: toestemming van (gezaghebbende) ouders is nodig
 • cliënt van 12 jaar of ouder: toestemming van cliënt is nodig

Inzage en afschrift
U hebt als gezaghebbende ouder recht op inzage in en afschrift van dossiergegevens, afhankelijk van de leeftijd van uw kind:

 • cliënt jonger dan 12 jaar: ouders hebben inzage
 • cliënt tussen 12 en 16 jaar: ouders én cliënt hebben inzage
 • cliënt van 16 jaar of ouder: alleen cliënt heeft inzage

Bij jongeren vanaf 16 jaar mogen wij u dus alleen over uw kind informeren als deze daar zelf toestemming voor geeft.

Voor hulpverlening aan ouders bij echtscheiding gelden enigszins andere regels. Zie hiervoor de aparte folder "Formele informatie over de hulpvormen 'Ouderschap Blijft en 'Kinderen uit de Knel'"

Inzage in (een deel van) het dossier kan door Lindenhout geweigerd worden, bijvoorbeeld als daarmee de persoonlijke levenssfeer van anderen wordt geschaad.
Ook bij het recht op correctie of vernietiging van dossiergegevens die feitelijk onjuist zijn, gelden de leeftijdgebonden regels. U houdt altijd het recht op correctie en vernietiging van onjuiste gegevens die over u zelf gaan.

Hoe lang blijft het dossier bewaard?
Alle dossiers worden tenminste vijftien jaar na beëindiging van de hulpverlening bewaard. Gedurende die periode blijft het recht op inzage, afschrift, correctie en vernietiging van kracht.
Op deze website staat hiervoor een formulier.

Privacyreglement
Al onze afspraken over de omgang met cliëntgegevens zijn vastgelegd in het Privacyreglement cliëntgegevens. Dit reglement kunt u vinden op onze website www.lindenhout.nl. Ook kunt u deze opvragen bij Lindenhout:
Lindenhout Centraal, afdeling Communicatie:
Postbus 332, 6800 AH Arnhem,
telefoon (026) 354 33 33, e-mail info@lindenhout.nl.

Uw ideeën en ervaringen

Uw mening
Lindenhout gaat graag met u in gesprek. Wij willen weten welke ideeën en welke ervaringen u heeft met de organisatie en de hulp die u van ons krijgt. Met deze informatie kan Lindenhout de bestaande hulp verbeteren. Op onze website www.lindenhout.nl kunt u uw mening geven en vragen stellen.
Lindenhout heeft ook een Raad van Cliënten. De leden denken mee over ontwikkelingen in de jeugdzorg en adviseren Lindenhout vanuit de positie van de cliënt. Als u wilt kunt u hieraan deelnemen.

Ervaringen
We gaan er van uit dat onze hulp in goede samenwerking met u tot stand komt, daar zijn onze medewerkers voor opgeleid. Wanneer u toch te maken krijgt met vervelende ervaringen tijdens de hulpverlening, zoals discriminatie, ongewenste intimiteiten of bedreiging, is het vaak moeilijk om daar met de betreffende persoon over te praten. U kunt dat bespreken met een hulpverlener die u vertrouwt. Ook kunt u contact opnemen met de Vertrouwenspersoon, iemand buiten Lindenhout die speciaal daarvoor beschikbaar is. De Vertrouwenspersoon zal in vertrouwen met u bespreken welke acties wenselijk zijn. U kunt bijvoorbeeld samen in gesprek gaan met de betreffende persoon, er kan onderzoek gedaan worden, de Raad van Bestuur kan maatregelen nemen of u kan een klacht indienen.

Het telefoonnummer van de Vertrouwenspersoon is 088 555 1000, of stuur een e-mail naar info@akj.nl.

Uw klacht
Wij willen dat u tevreden bent over onze hulpverlening. Daarom horen wij graag of u klachten heeft. Of het nu over de hulpverlening gaat, de besluiten die genomen zijn of over de manier waarop wij met elkaar omgaan. Wij vinden het belangrijk om met u een oplossing te vinden. Dus vertel het ons.

Bij wie kunt u terecht?
U kiest zelf bij wie u uw klacht indient en hoe; mondeling of schriftelijk.
Meestal zal dit bij de betrokken hulpverlener zijn, maar u kunt ook contact opnemen met de verantwoordelijke manager.
De afhandeling hangt af van de aard van de klacht. In ieder geval proberen wij samen met u tot overeenstemming te komen.

Gezamenlijke klachtencommissie
U kunt met uw klacht ook terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Wanneer u niet tevreden bent over de klachtenbehandeling door de medewerker(s) van Lindenhout kunt u contact opnemen met de klachtencommissie. Dit kunt u ook altijd rechtstreeks doen.

Deze klachtencommissie werkt voor meer jeugdhulp-instellingen en bestaat uit personen die geen enkele binding hebben met deze organisaties.
De commissie ontvangt uw klacht bij voorkeur in een brief. U beschrijft wat er is gebeurd, waar, wanneer, met wie en wat u mening daarover is.

Deze kunt u sturen naar:
Gezamenlijke Klachtencommissie,
Postbus 114, 6800 AC Arnhem.

De klachtencommissie gaat altijd vertrouwelijk met uw klacht om en heeft geheimhoudingplicht.
De leden van de commissie sturen u een ontvangstbevestiging, onderzoeken uw klacht en vragen soms meer informatie.

Stap 1
De klachtencommissie nodigt u binnen twee weken uit voor een toelichting, bij voorkeur in een gesprek. Hierbij wordt ook de persoon over wie u klaagt uitgenodigd.

Stap 2
Vervolgens ontvangt u binnen zes weken een brief, waarin staat of de commissie het al of niet met uw klacht eens is en wat er aan gedaan zou kunnen worden.

Stap 3
Binnen vier weken na deze uitspraak krijgt u een brief van de Raad van Bestuur van Lindenhout waarin staat of zij maatregelen gaat nemen, en zo ja welke.

Klachtenondersteuning
U kunt bij gesprekken over uw klacht altijd iemand meenemen die u tot steun is. Deze persoon is bij alle contacten welkom, of het nu een gesprek met een medewerker is of met de klachtencommissie.
Voor onafhankelijke informatie, advies of ondersteuning bij klachten kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van het AKJ (Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg), telefoon 088 555 1000 of mail naar info@akj.nl.

Klachtenregeling lezen
Deze informatie is een korte uitleg wat u kunt doen als u een klacht heeft. Als u de hele klachtenregeling wilt lezen dan kunt u hem vinden op onze website.
Ook kunt u hem schriftelijk opvragen bij:

Secretariaat Gezamenlijke Klachtencommissie
Postbus 114, 6800 AC Arnhem.
Dit opvragen kan ook telefonisch (026) 354 33 33 of per e-mail info@lindenhout.nl.

Bereikbaarheid
- Met jouw persoonlijke vragen en opmerkingen kun je het beste terecht bij je hulpverlener.

- Voor algemene informatie, vragen en opmerkingen over Lindenhout en over onze hulp kun je kijken op: www.lindenhout.nl, of bellen naar (026) 354 33 33, of mailen naar info@lindenhout.nl.

- In crisissituaties buiten kantoortijden word je doorverbonden met de bereikbaarheidsdienst.

Bekijk hier de folder Algemene informatie voor ouders.

Direct contact

Entreeteam Lindenhout
(026) 354 33 11

Folder