Paginakop

Voor ouders

In de hulpverlening werken wij graag met u samen. Om dit goed te kunnen doen zijn er een aantal (wettelijke) regels en afspraken. In dit informatie- blad leest u hoe wij omgaan met elkaar, zodat zowel cliënten als medewerkers zich veilig voelen. Op de binnenzijde van dit blad vertellen we wat afgesproken is over uw recht op privacy, hoe wij omgaan met uw dossier en wat u kunt doen als u niet tevreden bent. Ook leest u waar u uw ideeën en ervaringen kunt vertellen.

Gedrag
Voor het bieden van goede hulpverlening is het belangrijk dat zowel cliënten als medewerkers zich veilig voelen. U mag van ons verwachten dat onze medewerkers respectvol omgaan met cliënten en de omgeving. Wij verwachten deze houding ook van u, zodat we samen zorgen voor een veilige omgeving. Wij zijn daarom duidelijk over de gedragsregels, die zowel voor u als voor ons gelden:

 • Wij gaan respectvol om met cliënten, medewerkers, met andere bij de hulpverlening betrokken personen en met de eigendommen van Lindenhout.
 • Wij komen afspraken na; we doen wat we zeggen.
 • Wij gebruiken géén (verbale of fysieke) agressie/geweld naar cliënten, medewerkers of andere personen die betrokken zijn bij de hulpverlening.
 • Wij onthouden ons van ongewenste intimiteiten; seksuele handelingen, seksueel getinte opmerkingen en intieme relaties in de hulpverlening zijn niet geoorloofd.
 • Wij discrimineren niet; wij sluiten niemand uit.
 • Wij gebruiken géén alcohol of drugs in hulpverleningssituaties.
 • Wij plegen géén strafbare feiten; in geval van strafbare feiten gepleegd door cliënten of medewerkers van Lindenhout, kan Lindenhout hiervan melding of aangifte doen bij de politie.

Wij gaan er van uit dat we deze gedragsregels naleven en maken het bespreekbaar als het nodig is.

Uw privacy

Het dossier
Van jongeren en hun gezin die zich voor hulpverlening aanmelden bij Lindenhout, leggen wij gegevens vast in een (digitaal) dossier. Dit is een verplichting vanuit de Jeugdwet. In het dossier houden we aantekening van de gegevens die nodig zijn voor een goede hulpverlening. 
Met de informatie in het dossier kunnen wij de hulpverlening uitvoeren, met elkaar afstemmen en de afspraken controleren. Dit bevordert de kwaliteit van de hulp. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.

Wat zit in het dossier en waarvoor?
In het dossier zit de informatie die wij van de verwijzer hebben ontvangen, zoals gegevens over de hulpvraag en persoonsgegevens, en de gegevens die u zelf verstrekt bij de start van de hulpverlening. Daarnaast bewaren wij de zorgovereenkomst/hulpverleningsplannen, verslagen, onderzoeksgegevens en correspondentie. 
Als er tijdens de hulpverlening videoopnames worden gemaakt, behoren deze eveneens tot het dossier. De opnames worden na afloop van de hulpverlening vernietigd; alleen belangrijke gegevens daaruit worden in het dossier bewaard.

Uw gegevens zijn privé
Wij gaan vertrouwelijk om met uw dossier. Wij verstrekken geen gegevens aan anderen dan de direct betrokken hulpverleners bij de jeugdhulp, tenzij u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Ook voor het opvragen van informatie over uw kind of gezin bij derden, vragen wij eerst uw toestemming.
De vereiste toestemming is afhankelijk van de leeftijd van de jeugdige cliënt:

 • cliënt jonger dan 12 jaar: toestemming van (gezaghebbende) ouders is nodig;
 • cliënt van 12 jaar of ouder: toestemming van cliënt is nodig.

Inzage en afschrift
U hebt als gezaghebbende ouder recht op inzage in en afschrift van dossiergegevens, afhankelijk van de leeftijd van uw kind:

 • cliënt jonger dan 12 jaar: ouders hebben inzage
 • cliënt tussen 12 en 16 jaar: ouders én cliënt hebben inzage
 • cliënt van 16 jaar of ouder: alleen cliënt heeft inzage

Bij jongeren vanaf 16 jaar mogen wij u dus alleen over uw kind informeren als deze daar zelf toestemming voor geeft.

Inzage in (een deel van) het dossier kan door Lindenhout geweigerd worden, bijvoorbeeld als daarmee de persoonlijke levenssfeer van anderen wordt geschaad. Ook bij het recht op correctie of vernietiging van dossiergegevens die feitelijk onjuist zijn, gelden de leeftijdgebonden regels. U houdt altijd het recht op correctie en vernietiging van onjuiste gegevens die over u zelf gaan.

Bent u het niet eens met wat er in het dossier staat, dan kunt u ons vragen om uw visie aan het dossier toe te voegen (een eigen verklaring).

Hoe lang blijft het dossier bewaard?
Alle dossiers worden tenminste vijftien jaar na beëindiging van de hulpverlening bewaard. Gedurende die periode blijft het recht op inzage, afschrift, correctie en vernietiging van kracht. Op de website lindenhout.nl staat hiervoor een formulier.

Privacyreglement
Al onze afspraken over de omgang met cliëntgegevens
zijn vastgelegd in het Privacyreglement cliëntgegevens. Dit reglement kunt u vinden op onze website lindenhout.nl. Of u kunt deze opvragen bij Lindenhout. U kunt hier ook terecht voor meer informatie over het uitvoeren van uw rechten.
Lindenhout, Postbus 332, 6800 AH Arnhem, telefoon 026 354 33 11, e-mail: entreeteam@lindenhout.nl.

Uw ideeën en ervaringen

Uw mening

Lindenhout gaat graag met u in gesprek. Wij willen weten welke ideeën en welke ervaringen u heeft met de organisatie en de hulp die u van ons krijgt. Met deze informatie kan Lindenhout de bestaande hulp verbeteren. Op onze website lindenhout.nl kunt u uw mening geven en vragen stellen. 
Lindenhout heeft ook een Raad van Cliënten. De leden denken mee over ontwikkelingen in de jeugdzorg en adviseren Lindenhout vanuit de positie van de cliënt. Als u wilt kunt u hieraan deelnemen.

Ervaringen
We gaan er van uit dat onze hulp in goede samen-werking met u tot stand komt, daar zijn onze medewerkers voor opgeleid. Wanneer u toch te maken krijgt met vervelende ervaringen tijdens de hulpverlening, zoals discriminatie, ongewenste intimiteiten of bedreiging, is het vaak moeilijk om daar met de betreffende persoon over te praten. U kunt dat bespreken met een hulpverlener die u vertrouwt. Ook kunt u contact opnemen met de Vertrouwenspersoon, iemand buiten Lindenhout die speciaal daarvoor beschikbaar is. De Vertrouwenspersoon zal in vertrouwen met u bespreken welke acties wenselijk zijn. U kunt bijvoorbeeld samen in gesprek gaan met de betreffende persoon, er kan onderzoek gedaan worden, de Raad van Bestuur kan maatregelen nemen of u kan een klacht indienen. 
Het telefoonnummer van de Vertrouwenspersoon is 
088 555 1000, of stuur een e-mail naar info@akj.nl.

Uw klacht
Wij willen dat u tevreden bent over onze hulpverlening. Daarom horen wij graag of u klachten heeft. Of het nu over de hulpverlening gaat, de besluiten die genomen zijn of over de manier waarop wij met elkaar omgaan. Wij vinden het belangrijk om met u een oplossing te vinden. Dus vertel het ons.

Bij wie kunt u terecht?
U kiest zelf bij wie u uw klacht indient en hoe, mondeling of schriftelijk. Meestal zal dit bij de betrokken hulpverlener zijn, maar u kunt ook contact opnemen met de verantwoordelijke manager. 
De afhandeling hangt af van de aard van de klacht. In ieder geval proberen wij om samen met u tot overeenstemming te komen.

Gezamenlijke klachtencommissie
U kunt met uw klacht ook terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Dit kan meteen, of wanneer u niet tevreden bent over de klachtenbehandeling door de medewerker(s) van Lindenhout.
Deze klachtencommissie werkt voor meer jeugdhulpinstellingen en bestaat uit personen die geen enkele binding hebben met deze organisaties. 
De commissie ontvangt uw klacht bij voorkeur in een brief. U beschrijft wat er is gebeurd, waar, wanneer, met wie en wat u mening daarover is. Deze brief kunt u sturen naar:
Gezamenlijke Klachtencommissie, 
Postbus 114, 6800 AC Arnhem.

De klachtencommissie gaat altijd vertrouwelijk met uw klacht om en heeft geheimhoudingplicht.
De leden van de commissie sturen u een ontvangstbevestiging, onderzoeken uw klacht en vragen soms meer om informatie.

Stap 1
De klachtencommissie nodigt u binnen twee weken uit voor een toelichting, bij voorkeur in een gesprek. Hierbij wordt ook de persoon over wie u klaagt uitgenodigd.

Stap 2
Vervolgens ontvangt u binnen zes weken een brief, waarin staat of de commissie het al of niet met uw klacht eens is en wat er aan gedaan zou kunnen worden.

Stap 3
Binnen vier weken na deze uitspraak krijgt u een brief van de Raad van Bestuur van Lindenhout waarin staat of zij maatregelen gaat nemen, en zo ja welke.

Klachtenondersteuning
U kunt bij gesprekken over uw klacht altijd iemand meenemen die u tot steun is. Deze persoon is bij alle contacten welkom, of het nu een gesprek met een medewerker is of met de klachtencommissie.
Voor onafhankelijke informatie, advies of ondersteuning bij klachten kunt u terecht bij de Vertrouwenspersoon Jeugd in Gelderland. 
Deze kunt u benaderen via telefoon 088 555 1000 of stuur een e-mail naar info@akj.nl.

Klachtenregeling lezen
Deze informatie is een korte uitleg wat u kunt doen als u een klacht heeft. Als u de hele klachtenregeling wilt lezen dan kunt u hem vinden op onze website 
lindenhout.nl. 
Ook kunt u hem schriftelijk opvragen bij: 
Secretariaat Gezamenlijke Klachtencommissie 
Postbus 114, 6800 AC Arnhem. 
Dit opvragen kan ook telefonisch: 088 1991 200
of per e-mail: klachten@gkcjeugdzorg.nl

Bereikbaarheid
- Met uw persoonlijke vragen en opmerkingen kunt u het beste terecht bij uw hulpverlener. 
- Voor algemene informatie, vragen en opmerkingen over Lindenhout en over onze hulp kunt u kijken op: lindenhout.nl of contact opnemen met het Entreeteam van Lindenhout: e-mail: entreeteam@lindenhout.nl of bellen naar 026 354 33 11.
- In crisissituaties buiten kantoortijden wordt u bij het bellen naar Lindenhout doorverbonden met de bereikbaarheidsdienst. U kunt ook direct het nummer van de bereikbaarheidsdienst bellen: 0900 274 74 74.

Bekijk hier de folder Algemene informatie voor ouders.

Direct contact

Entreeteam Lindenhout
(026) 354 33 11

Folder