Paginakop

Privacy en klachten

Van jongeren en gezinnen die zich voor hulpverlening aanmelden bij Lindenhout, leggen wij gegevens vast in de computer en op papier. Samen vormen deze gegevens het dossier. Met de aanmelding bij Lindenhout gaan wij er van uit dat u toestemming geeft voor het vastleggen van uw gegevens.

In het dossier zit de informatie die wij van de verwijzer hebben ontvangen, zoals gegevens over de hulpvraag, persoonsgegevens, en de gegevens die u zelf verstrekt bij de start van de hulpverlening. Daarnaast bewaren wij zorgovereenkomst/hulpverleningsplannen, verslagen, onderzoeksgegevens en correspondentie.
Met de informatie in het dossier kunnen wij de hulpverlening uitvoeren, met elkaar afstemmen en de afspraken controleren. Dit bevordert de kwaliteit van de hulp.
Als er tijdens de hulpverlening video-opnames worden gemaakt, behoren deze eveneens tot het dossier. De videobestanden worden na afloop van de hulpverlening vernietigd; alleen belangrijke gegevens daaruit worden in het dossier bewaard.

Uw gegevens zijn privé
Wij gaan vertrouwelijk om met uw dossier. Wij verstrekken geen gegevens aan anderen dan direct betrokken hulpverleners bij de jeugdhulp, tenzij u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
Ook voor het opvragen van informatie over uw kind of gezin bij derden, vragen wij eerst uw toestemming.
Voor een jongere van 12 jaar of ouder, die hulp van ons krijgt, moeten wij die toestemming aan de jongere zelf vragen. Wij hebben van de jongere van 16 jaar en ouder ook toestemming nodig voor het verstrekken van informatie over de hulpverlening aan u als ouder.

Inzage en afschrift
U hebt als gezaghebbende ouder recht op inzage in en afschrift van dossiergegevens, afhankelijk van de leeftijd van uw kind. Tot 12 jaar oefent u de rechten namens het kind uit.
Is uw kind tussen de 12 en 16 jaar oud, dan hebt u als ouder én de jongere zelf recht op inzage in - en afschrift van zijn dossier. Bij jongeren vanaf 16 jaar mogen wij u alleen over uw kind informeren als hij ons daar toestemming voor geeft.
Inzage of afschrift kan geweigerd worden als de privacy van een derde in het gedrang komt.
Ook bij het recht op correctie of vernietiging van dossiergegevens die feitelijk onjuist zijn, gelden deze leeftijdgebonden regels. U houdt altijd het recht op correctie en vernietiging van onjuiste gegevens die over u zelf gaan.

Hoe lang blijft het dossier bewaard?
Alle dossiers worden tenminste vijftien jaar na beëindiging van de hulpverlening bewaard. Gedurende die periode blijft het recht op inzage, afschrift, correctie en vernietiging van kracht. 
Aanvraagformulier inzage dossier uit archief.

Document: Privacyreglement Cliëntgegevens

Uw klacht

Wij willen dat u tevreden bent over onze hulpverlening. Daarom horen wij graag of u klachten heeft. Of het nu over de hulpverlening gaat, de besluiten die genomen zijn of over de manier waarop wij met elkaar omgaan. Wij vinden het belangrijk om met u een oplossing te vinden. Dus vertel het ons.

Bij wie kunt u terecht?
U kiest zelf bij wie u uw klacht indient en hoe, mondeling of schriftelijk. Meestal zal dit bij de betrokken hulpverlener zijn, maar u kunt ook contact opnemen met de verantwoordelijke manager. De afhandeling hangt af van de aard van de klacht. In ieder geval proberen wij om samen met u tot overeenstemming te komen.

Gezamenlijke klachtencommissie
U kunt met uw klacht ook terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Wanneer u niet tevreden bent over de klachtenbehandeling door de medewerker(s) van Lindenhout kunt u contact opnemen met de klachtencommissie. Dit kunt u ook altijd rechtstreeks doen.
Deze klachtencommissie werkt voor meer jeugdhulpinstellingen en bestaat uit personen die geen enkele binding hebben met deze organisaties. De commissie ontvangt uw klacht bij voorkeur in een brief. U beschrijft wat er is gebeurd, waar, wanneer, met wie en wat u mening daarover is. Adres:  Gezamenlijke Klachtencommissie, Postbus 114, 6800 AC  Arnhem.
De klachtencommissie gaat altijd vertrouwelijk met uw klacht om en heeft geheimhoudingplicht.
De leden van de commissie sturen u een ontvangstbevestiging, onderzoeken uw klacht en vragen soms meer informatie op.

Stap 1. De klachtencommissie nodigt u binnen twee weken uit voor een toelichting, bij voorkeur in een gesprek. Hierbij wordt ook de persoon over wie u klaagt uitgenodigd.

Stap 2. Vervolgens ontvangt u binnen zes weken een brief, waarin staat of de commissie het al of niet met uw klacht eens is en wat er aan gedaan zou kunnen worden.

Stap 3. Binnen vier weken na deze uitspraak krijgt u een brief van de Raad van Bestuur van Lindenhout waarin staat of zij maatregelen gaat nemen, en zo ja welke.

Klachtenondersteuning
U kunt bij gesprekken over uw klacht altijd iemand meenemen die u tot steun is. Deze persoon is bij alle contacten welkom, of het nu een gesprek met een medewerker is of met de klachtencommissie.
Voor onafhankelijke informatie, advies of ondersteuning bij klachten kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van het AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg), telefoon 088 555 1000 of mail naar info@akj.nl.

Document: Klachtenregeling gezamenlijke Klachtencommissie

Jaarverslag Gezamenlijke Klachtencommissie
Van de Gezamenlijke Klachtencommissie (GKC) is het jaarverslag 2016 verschenen. Dit verslag geeft een overzicht van de door of namens cliënten ingediende klachten, de uitkomsten daarvan en de aanbevelingen voor Lindenhout. Klik hier voor het verslag van Lindenhout.

Waar moet ik zijn?

.

Jeugdzorg Nederland

JeugdzorgNederland1.gif

Jubileumboek Lindenhout

Jaarverslag 2016