Paginakop

Veelgestelde vragen

Hier vind je het antwoord op vragen die veel gesteld worden. Staat jouw vraag er niet bij? Stel je vraag dan via onderstaand formulier.

Wat is Pleegzorg?

Welke vormen zijn er?
Antwoord:

Er zijn verschillende vormen van pleegzorg: crisis, voor zo lang als nodig, netwerkpleegzorg of partieel (bijvoorbeeld in de weekenden of overdag). Samen met het Servicepunt Pleegzorg bepaal je zelf voor welke vorm je kiest.

Om welke vorm van pleegzorg het ook gaat; pleegzorg wordt altijd geboden op basis van een indicatie. De indicatie verwijst ouders die tijdelijk niet voor hun kind(eren) kunnen zorgen  naar Lindenhout. Lindenhout verzorgt dan de begeleiding rond de pleegzorg die nodig is.

Familie of niet?

Welke vorm van pleegzorg nodig is, hangt af van de situatie. Als ouders (tijdelijk) niet meer voor hun kind(eren) kunnen zorgen, wordt altijd eerst bekeken of directe familie of bekenden de zorg op zich kunnen nemen. Dergelijke pleegzorg heet officieel netwerkpleegzorg. Is netwerkpleegzorg niet mogelijk, dan bekijkt Lindenhout of zij in haar bestand een geschikt pleeggezin heeft. Deze vorm heet dan ook bestandspleegzorg.

Lang of kort?

Links in het menu vind je meer uitleg over de vormen van pleegzorg.

Ga naar de faq entry om te waarderen of reacties te geven
Zo lang als nodig
Antwoord:

Als je pleegkinderen langere tijd kunt opvangen en opvoeden dan spreken we van perspectiefbiedende pleegzorg. Hoe lang je voor een kind zult zorgen, is bij aanvang vaak nog niet duidelijk. Dat hangt van de thuissituatie van het pleegkind af. Langdurig betekent niet per definitie dat een pleegkind tot zijn achttiende in je gezin blijft, maar dit zou wel kunnen.

Ga naar de faq entry om te waarderen of reacties te geven
Partiële pleegzorg
Antwoord:

Als je voor partiële pleegzorg kiest, bied je pleegkinderen de mogelijkheid één of meerdere weekenden per maand of (delen van) vakanties in jouw gezin door te brengen. Een andere mogelijkheid is dat je beschikbaar bent voor opvang voor een deel van de week, waarbij kinderen bijvoorbeeld overdag na schooltijd in een pleeggezin zijn en ’s avonds weer terug naar huis gaan.
Het gaat om kinderen die (nog) bij hun ouders, in een leefgroep of in een ander pleeggezin wonen. Ze kunnen niet bij familie of vrienden terecht.

Ga naar de faq entry om te waarderen of reacties te geven

Dossier, privacy, meebeslissen

Privacy
Zijn mijn gegevens vertrouwelijk behandeld? Wie krijgt er inzage? Kunnen anderen ook bij mijn gegevens?
Antwoord:

Tijdens het voorbereidingstraject verzamelen wij uitgebreide informatie van je gezin. Wij leggen deze gegevens vast in jouw dossier. In het dossier staan je adresgegevens, de verslaglegging van het gezinsonderzoek en dat van evaluaties met je pleeggezinbegeleider. Lindenhout heeft deze gegevens nodig om aan regelgeving te voldoen en om deugdelijke hulpverlening te kunnen bieden. Jouw gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Zonder jouw toestemming verstrekken wij geen gegevens op naam aan anderen dan de direct betrokken pleegzorgwerkers of hulpverleners.

In de brochure pleegzorg formele zaken leest u meer over dit onderwerp.

Ga naar de faq entry om te waarderen of reacties te geven
Inzage in dossiers
Heb ik recht op inzage in mijn dossier? Hoe kan ik een correctie laten aanbrengen? Moet mijn dossier bewaard blijven?
Antwoord:

Je hebt het recht op inzage in, of een kopie uit jouw dossier. Dat geldt ook voor een correctie of vernietiging van dossiergegevens. Alleen wanneer de privacy van een persoon teveel in het gedrang komt, mogen wij inzage weigeren.

Dossier van je pleegkind

Je hebt als pleegouder niet vanzelfsprekend recht op een kopie uit het dossier van je pleegkind. Wel krijg je de informatie die je als pleeggezin nodig hebt om goede pleegzorg te kunnen bieden aan het kind. Enkele afschriften van dossiergegevens sturen wij je automatisch toe. Het gaat om:

 • de samenwerkingsovereenkomst die wij met jou als pleeggezin aangaan;
 • het verslag van het gezinsonderzoek;
 • het pleegcontract dat je aangaat met Lindenhout als je de zorg voor een pleegkind op je neemt (je krijgt een pleegcontract bij aanvang van plaatsing);
 • de pleegouderbegeleidingsplannen; dat zijn verslagen van evaluaties van het pleegouderschap die je eens per jaar met je pleeggezinbegeleider houdt.

Bij beëindiging van de pleegzorgplaatsing nemen wij de kopieën uit het kinddossier weer in voor vernietiging.

In de brochure pleegzorg formele zaken leest u meer over dit onderwerp.

Ga naar de faq entry om te waarderen of reacties te geven
Kan ik meebeslissen?
Zoals wettelijk is bepaald, heeft Lindenhout een Raad van Pleegouders ingesteld.
Antwoord:
De Raad van Pleegouders heeft tot doel pleegouders invloed te geven op het beleid en de ontwikkelingen van Lindenhout waneer het gaat over pleegzorg. De Raad is gesprekspartner van de Raad van Bestuur en de portefeuillehouder pleegzorg van Lindenhout.

Op deze website vind je informatie over doel, samenstelling en werkwijze van deze raad.
Ga naar de faq entry om te waarderen of reacties te geven

Vragen over kosten

Pleegzorgvergoeding 2018
Wat zijn de vergoedingen per dag of per maand?
Antwoord:

Voor 2018 zijn door het Ministerie van VWS de volgende pleegzorgvergoedingen afgegeven:

Ga naar de faq entry om te waarderen of reacties te geven
Wat moet ik van de pleegzorgvergoeding betalen?
Antwoord:

De volgende kosten dien je uit de pleegzorgvergoeding te betalen:

 • Voeding en wonen;
 • Kleding en schoeisel;
 • Kapper en toiletartikelen;
 • Zakgeld, sport en ontspanning;
 • Vakantiekosten;
 • Kleine onderwijskosten bijvoorbeeld pennen, schriften, agenda;
 • Reiskosten schoolbezoek tot een bedrag van 20 euro;
 • Reiskosten voor bezoek van pleegkinderen aan hun familie.

Voor de plaatsingen waarbij een jeugdbeschermingsmaatregel van toepassing is, een ondertoezichtstelling of een ontheffing, zijn aanvullende regelingen.

Opbouw pleegzorgvergoeding:

Leeftijd

Kleding

Zakgeld/

ontspanning/

kleine schoolkosten*

Voeding

Huisvesting/

bewassing

Totaal

0-8 jaar

19%

5%

51%

25%

100%

9 t/m 11 jaar

18%

9%

49%

24%

100%

12 t/m 15 jaar

17%

13%

47%

23%

100%

16 t/m 17 jaar

14%

19%

45%

22%

100%

18 jaar (en ouder)

 

 

 

 

100%

*pennen, potloden, schrift, etui, agenda, etc.

Ga naar de faq entry om te waarderen of reacties te geven
Is pleegzorgvergoeding inkomen?
Antwoord:

De pleegzorgvergoeding is geen inkomen en heeft geen invloed op een eventuele uitkering of persoonsgebonden budget (pgb). Ook hoef je de vergoeding niet op te geven bij het aanvragen van huurtoeslag.

Ga naar de faq entry om te waarderen of reacties te geven
Krijg ik verlof voor het opvangen van een pleegkind?
Antwoord:

Pleegouders die een kind langdurig gaan opvangen hebben recht op pleegzorgverlof. Pleegzorgverlof is bedoeld om bij de start van een opname pleegouders en het kind aan elkaar te kunnen laten wennen. Het kan opgenomen worden als je werknemer bent en een pleegkind langdurig in je gezin opneemt.

Het pleegzorgverlof kan 4 weken duren, het moet in één keer opgenomen worden, vanaf 2 weken voor de opname tot 16 weken erna.

Vraag het verlof aan bij je werkgever, minimaal 3 weken voor het verlof in moet gaan. Voeg het pleegcontract als officieel document toe. Je werkgever kan het verlof niet weigeren. De werkgever stuurt de aanvraag naar het UWV en het UWV betaalt het verlof uit.

Ga naar de faq entry om te waarderen of reacties te geven
Waar vind ik de uitgebreide beschrijving voor vergoedingen?
Antwoord:

Een uitgebreide beschrijving is te vinden in de Faciliteitenregeling.

Ga naar de faq entry om te waarderen of reacties te geven
Belangrijke adressen
Waar kom ik meer te weten over de vele regelingen die er zijn?
Antwoord:

Meer informatie?

Is je situatie net iets anders en/of heb je de juiste informatie niet in deze tekst kunnen vinden? Neem dan, afhankelijk van je vraag, contact op met de (regionale) instelling voor pleegzorg of een van onderstaande instanties.

Belastingdienst

Tel: 0800-0543
www.belastingdienst.nl

DUO – IB-Groep

voor informatie over studiefinanciering en tegemoetkoming scholieren
www.duo.nl/particulier/

NIBUD

o.a. voor informatie over kostgeld en studiekosten jongeren
Telefoon: 030-2391350
www.nibud.nl

Sociale Verzekeringsbank

o.a. voor informatie over kinderbijslag en persoonsgebonden budget
Telefoon: op de website vind je het telefoonnummer van een kantoor bij jou in de regio.
www.svb.nl

UWV

o.a. voor informatie over Wajong
www.uwv.nl

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

o.a. voor informatie over de Wet investeren in jongeren en de Wajong
Postbus 51 Infolijn, telefoon 0800-8051 (gratis)
www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw

Ga naar de faq entry om te waarderen of reacties te geven

Mijn kind in pleegzorg

Kan mijn kind zomaar bij een pleeggezin geplaatst worden?
Kan ik mijn kind zomaar kwijt raken aan een pleeggezin?
Antwoord:

Voor de plaatsing van een kind bij pleegouders is altijd een indicatie van de gemeente (of landelijk werkende organisatie) nodig. Een indicatie is een soort verwijsbrief die recht geeft op pleegzorg.

Ga naar de faq entry om te waarderen of reacties te geven
Er is een indicatie. Wat nu?
Wat gebeurt er als er een indicatie is afgegeven door Bureau Jeugdzorg (of landelijk werkende organisatie)?
Antwoord:

Wanneer een indicatie is gegeven voor  plaatsing van een kind bij pleegouders, gaat een jeugdzorginstelling, bijvoorbeeld Lindenhout, voor pleegzorg op zoek naar een geschikt pleeggezin.

Vervolgens komt er een kennismaking.

Als die positief verloopt, worden nadere afspraken gemaakt over het contact tussen de ouders en het kind, de begeleiding en de evaluatie van de plaatsing.

Bij een crisissituatie geldt een andere procedure.

Ga naar de faq entry om te waarderen of reacties te geven
Kan ik zelf vragen om pleegzorg?
Antwoord:

In het kort: ja. Er moet dan een hulpvraag worden ingediend  bij jouw gemeente.

Als er een hulpvraag binnen komt, start een medewerker een onderzoek. Hierna wordt in overleg met alle betrokkenen bepaald of pleegzorg de meest passende oplossing is.
Familie en kennissen kunnen betrokken worden om te bespreken of zij opvang voor het kind kunnen bieden.
Is er geen opvang in dit netwerk mogelijk, dan wordt bekeken welke andere vorm het beste aansluit.

Ga naar de faq entry om te waarderen of reacties te geven

Stel zelf een vraag

Als je een profiel hebt, kun je ook eerst inloggen, dan hoef je daarna alleen de vraag nog maar te stellen.

Je naam Je e-mailadres Je vraag

Waar moet ik zijn?

.

Folder Aspirant Pleegouders

Nieuwsbrief Pleegzorg
Meldt u aan voor de Nieuwsbrief Pleegzorg
*