Paginakop

Nieuwsbrief Pleegzorg Faciliteitenregeling

Lindenhout heeft de faciliteitenregeling voor pleegouders ingrijpend gewijzigd. De belangrijkste aanleiding daarvoor is het besluit dat Lindenhout voortaan ook verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Bijzondere kostenregeling die voorheen belegd was bij (voorheen) Bureau Jeugdzorg.

Dat vroeg om een geheel vernieuwde handleiding voor pleegouders en jeugdzorgwerkers die overzichtelijk in beeld brengt welke kosten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.
We grepen de gelegenheid aan om nog eens kritisch te kijken naar de leesbaarheid en de overzichtelijkheid van de faciliteitenregeling. 

Wat is er veranderd?
1. Binnen Lindenhout zijn functies veranderd. De nieuwe regeling vroeg dus om andere benamingen. 
2. De uitvoering van de bijzondere kostenregeling pleegzorg was tot 1 januari 2015 belegd bij Bureau Jeugdzorg. De uitvoering is komen te liggen bij Lindenhout. De daarin genoemde kosten vindt u terug in deze nieuwe faciliteitenregeling.
3. De wijze waarop u kosten kunt declareren is gewijzigd en, niet onbelangrijk, vereenvoudigd.
4. De zogenaamde verlengde crisisvergoeding is komen te vervallen. In plaats daarvan kan in de toekomst gekeken worden naar de reële kosten.
5. Er was voor reiskosten van en naar ouders een voet ingesteld van 100 km (€ 19,00). De eerste 100 km waren verdisconteerd in de pleegzorgvergoeding. De voet blijft gehandhaafd, echter wordt vanaf nu eenmalig toegepast op alle reiskosten, exclusief reiskosten naar school. 
6. Vergoedingen voor observaties van kinderen in een gezin zijn uit de regeling gehaald.

Ongewijzigd
Wat niet veranderd is, is dat kosten slechts voor vergoeding in aanmerking kunnen komen als tevoren door Lindenhout is ingestemd met de te maken kosten.
Wat ook niet is veranderd is dat u te alle tijde voor vragen contact op kunt nemen met uw jeugdzorgwerker pleegzorg of met het Servicepunt Pleegzorg. Zij kunnen uw vragen beantwoorden en met u meedenken in kwesties die om financiële oplossingen vragen. 

De geleerde Blaisse Pascal zei ooit al eens dat het erg veel tijd kost om een korte brief te schrijven. Naarmate de auteurs van de nieuwe regeling zich de tijd gaven om heel goed naar de regeling te kijken, verdween er steeds meer tekst. We gingen van 33 pagina’s naar 11 pagina’s. We denken dat met het schrappen van veel tekst er vrijwel geen informatie verloren ging. Dat neemt niet weg dat we, als altijd, openstaan voor op- en aanmerkingen.

Lees de Faciliteitenregeling >>

Share |

Waar moet ik zijn?

.

Folder Aspirant Pleegouders

Nieuwsbrief Pleegzorg
Meldt u aan voor de Nieuwsbrief Pleegzorg
*