Paginakop

Dagbehandeling

Allerlei factoren vanuit de omgeving en ook binnen een kind zelf beïnvloeden de ontwikkeling. Door een ongunstige samenloop van deze factoren kan de ontwikkeling al op jonge leeftijd verstoord raken of achterblijven. Voor de ouders/opvoeders is dit vaak de aanleiding om hulp te zoeken. Zij willen duidelijkheid krijgen over wat er met hun kind aan de hand is en hulp om hun kind te begeleiden

De dagbehandeling biedt hulp aan kinderen van 0 tot 6 jaar en hun ouders met problemen rond ontwikkeling en opvoeding.

Wat is er aan de hand?
Elk kind ontwikkelt zich anders en ook de reden van plaatsing op de dagbehandeling kan heel verschillend zijn. Veel kinderen laten door hun gedrag zien dat het niet goed met hen gaat. Soms valt op dat de ontwikkeling achterblijft op het gebied van de spraak, motoriek, gezondheid, emoties of spel. Er zijn ook kinderen die minder goed contact kunnen maken en niet weten hoe ze met andere kinderen om moeten gaan. Bij een kind met een chronische ziekte kan de sociaal-emotionele ontwikkeling bedreigd worden.

Als het gedrag en de ontwikkeling zoveel aandacht vragen dat de hulp van een peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of gewone school niet voldoende is, kan er voor deze kinderen een plek zijn op de dagbehandeling.

Hoe helpen wij?
Een kind kan de dagbehandeling een aantal dagdelen per week bezoeken. Dit is afhankelijk van de hulpvraag en de behoefte van het kind. Op het eerste gezicht ziet de groep, die bestaat uit acht tot tien kinderen, er uit als een gewoon dagverblijf of klasje. De kinderen zitten in de kring, ze zingen, ze maken een knutselwerkje of leven zich uit op het speelterrein. De groep kent een vaste dag- en weekstructuur. Ieder kind krijgt veel individuele aandacht. De andere kinderen in de groep zijn hierbij belangrijk, want kinderen leren ook van en met elkaar. Kinderen gaan soms buiten de groep met één van de medewerkers ‘spelen’ en ‘werken’. Ze krijgen dan bijvoorbeeld logopedie of fysiotherapie. Kinderen voelen zich veilig in de groep. Ze worden gestimuleerd om zich binnen hun mogelijkheden te ontwikkelen.

Samenwerken met ouders is een belangrijke voorwaarde om het kind te kunnen helpen. Ouders zijn immers verantwoordelijk en deskundig als het gaat om hun eigen kind. Problemen bij een kind hebben invloed op het gezinsleven. Omgekeerd zijn ook de omstandigheden in het gezin belangrijk voor het kind. Kinderen en ouders horen bij elkaar en de hulp is gericht op het kind in het gezin.

Samen met de ouders wordt onderzocht hoe het gedrag van het kind te begrijpen is, hoe de ouders aankijken tegen de gedragsproblemen en wat nodig is om het kind te helpen. De ouders zijn altijd welkom in de groep of bij een therapie en worden uitgenodigd om samen te oefenen. Er wordt regelmatig besproken wat er gebeurt tijdens de plaatsing en hoe de verschillende teamleden werken aan de afgesproken doelen.

Wat is het doel?
Het doel van de dagbehandeling is het herstellen of op gang brengen van een vastgelopen of verstoorde ontwikkeling. Een beeld vormen van de kindproblematiek en de factoren die hierbij een rol spelen zijn van belang.

Hoe lang duurt de hulp?
Een plaatsing op de dagbehandeling duurt gemiddeld achttien maanden. De hulp wordt in eerste instantie ingezet voor zes maanden. Verlenging met telkens zes maanden vindt plaats op advies van het behandelteam.

Het kind en het gezin kunnen weer zelfstandig verder als de hulpvraag is beantwoord. De dagbehandeling wordt in overleg met betrokkenen afgerond.

Het kan voorkomen dat de dagbehandeling onvoldoende aansluit op de mogelijkheden van het kind. Dan zoeken de hulpverleners in overleg met de ouders naar een andere oplossing.

Meer informatie
Voor meer informatie over Dagbehandeling kun je per mail terecht bij clientlogistiek@lindenhout.nl. Ook kun je contact opnemen met het regiokantoor bij jou in de buurt.