Paginakop

Naschoolse Dagbehandeling

Allerlei factoren vanuit de omgeving en ook binnen het kind zelf beïnvloeden zijn ontwikkeling. Een samenspel van factoren is soms een reden dat deze ontwikkeling stagneert. Dat kan zich uiten in spraak, motoriek, gezondheid, emoties, contact, spel of leerprestaties. Dit uit zich ook vaak in gedragsproblemen, waarbij het kind zich moeilijk laat sturen. Voor de ouders/opvoeders zijn deze aspecten vaak de aanleiding om hulp te zoeken. Zij willen duidelijkheid krijgen over wat er met hun kind aan de hand is. Hiervoor kunnen zij terecht bij de naschoolse dagbehandeling.

De naschoolse dagbehandeling biedt hulp aan kinderen van 6 tot 12 jaar waarbij sprake is van een achterstand, stagnatie of stoornis op (vaak) meerdere ontwikkelingsgebieden en biedt hulp aan hun ouders. Het gaat om normaal begaafde, schoolgaande kinderen.

Wat is er aan de hand?
Elk kind is anders, de reden van plaatsing op de naschoolse dagbehandeling kan dus ook heel verschillend zijn. Veel kinderen laten door hun gedrag zien dat het niet goed met hen gaat. Sommige kinderen gedragen zich heel teruggetrokken of stil. Andere kinderen laten juist meer opstandig of druk gedrag zien. Ouders/opvoeders doen hun best om hun kind te begrijpen en te begeleiden, maar de problemen hebben vaak een negatieve invloed op het gezinsleven. Dit heeft tot gevolg dat ouders zich onmachtig voelen. Zij willen hulp om duidelijk te krijgen wat er met hun kind aan de hand is en/of ondersteuning bij de opvoeding. Als het gedrag en de ontwikkeling zoveel aandacht vragen, dat naast school specifiekere aandacht nodig is, dan kan de naschoolse dagbehandeling een oplossing zijn.

Hoe helpen wij?
De kinderen verblijven een aantal uren per dag op een vaste locatie in een groepsruimte met een huiselijke sfeer.

Ze komen na schooltijd en worden na de warme maaltijd weer opgehaald. De rest van de avond en de nacht, het weekeinde en een aantal weken van de schoolvakanties zijn zij thuis bij hun ouders.

Er is een vaste dag- en weekstructuur. Iedere dag zijn er activiteiten die gericht zijn op de (individuele) doelen van de kinderen. Zij worden hierbij begeleid door pedagogisch medewerkers. Elk kind heeft een eigen mentor die verantwoordelijk is voor de behandeling binnen de groep.

De kinderen worden gestimuleerd om gedrag te ontwikkelen dat is afgestemd op de eigen (on)mogelijkheden en ontwikkeling.

De ouders worden gedeeltelijk ontlast in hun opvoedingstaak en zij leren de beperkingen van hun kind hanteren of accepteren. Van de ouders wordt verwacht dat zij erkennen dat er problemen zijn en dat zij zich actief inzetten om aan deze problemen te werken. Dit betekent regelmatig oudergesprekken en deelname aan eventuele interne oudercursussen.

Met de school wordt contact onderhouden om te komen tot een goede afstemming van de begeleiding van het kind. Regelmatig wordt de voortgang van de behandeling besproken met de plaatser en een vertegenwoordiger van de school.

Wat is het doel?
Het doel van de dagbehandeling is het op gang brengen en/of verbeteren van een verstoorde of vastgelopen ontwikkeling. Het kind heeft meer vertrouwen in zichzelf en zijn/haar omgeving. Het sociale gedrag is vaardiger, zodat het meer in balans is met wat de omgeving verwacht.

Hoe lang duurt de hulp?
Het aantal dagen dat een kind op de naschoolse dagbehandeling verblijft is flexibel en afhankelijk van de hulpvraag. De plaatsing duurt maximaal één jaar. Het kind en het gezin kunnen weer zelfstandig verder als de hulpvraag is beantwoord. In overleg met betrokkenen wordt de behandeling afgerond.
Het kan voorkomen dat de behandeling onvoldoende aansluit op de mogelijkheden van het kind. De hulpverleners van de naschoolse dagbehandeling zoeken dan naar een andere oplossing. Dit gebeurt in overleg met de ouders.