Paginakop

Minder boos en opstandig

Sommige kinderen vertonen tegendraads, opstandig, uitdagend en/of agressief gedrag. Allerlei factoren, zowel binnen als buiten het kind, kunnen hiervan de oorzaak zijn. Vaak is er ook sprake van ‘hoog oplopende’ conflicten tussen de kinderen en hun omgeving. Hierdoor ontstaat overbelasting en onzekerheid bij de ouders/opvoeders. Hulp van buitenaf kan dan ondersteuning bieden.

‘Minder boos en opstandig’ is een trainingsprogramma voor normaal begaafde kinderen tussen de 8 en 12 jaar die thuis en/of op school ernstige gedragsproblemen vertonen, en voor hun ouders.
Uit onderzoeken is gebleken dat de combinatie van twee gedragstherapeutische methoden voor de behandeling van deze kinderen effectief is; de oudertraining in opvoedingsvaardigheden en de training in sociale probleemoplossing voor het kind.

Wat is er aan de hand?
De kinderen die worden aangemeld hebben vaak moeite met het accepteren van regels en grenzen, proberen vaak hun eigen zin door te drijven en ervaren problemen in het omgaan met frustraties. Ze hebben behoefte aan veel aandacht en zijn vaak onzeker, maar verbloemen dat door opstandig, uitdagend en/of agressief gedrag. Ze kunnen moeilijk omgaan met hun eigen gevoelens en ook moeilijk rekening houden met gevoelens van anderen. Het lukt hen vaak niet om problemen in de omgang met anderen op een goede manier op te lossen. Deze kinderen hebben extra begeleiding nodig om zich in sociaal-emotioneel opzicht goed te kunnen ontwikkelen. Ze kunnen daarbij niet zonder de hulp van hun ouders en leerkrachten.

De training is bedoeld voor kinderen met deze ‘disruptieve’ gedragsstoornissen of voor kinderen die veel risico lopen deze te ontwikkelen. Een diagnose is niet noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan de training. Bij deze kinderen komt ook vaak ADHD voor, meestal is medicatie dan tevens aangewezen.

De training is ook bedoeld voor de ouders van deze kinderen. Het opvoeden van een kind met gedragsproblemen is moeilijk. Ouders komen vaak in een lastige situatie door het zelfbepalende en vaak negatief gekleurde gedrag van het kind.

Hoe helpen wij?

Kindtraining bestaat uit 15 bijeenkomsten in een groep van maximaal zes kinderen. De training duurt ongeveer  een uur en een kwartier of meer. De groep wordt begeleid door twee trainers.

De trainers helpen het kind binnen de groep gewenst gedrag aan te leren of uit te breiden. Dit doen zij door middel van het veelvuldig en consequent bieden van complimenten, individuele- en groepsbeloningen. Ongewenst gedrag zwakt af door het te negeren of het inzetten van een korte time-out.

Ook de sociale vaardigheden van het kind worden uitgebreid en versterkt. Het kind leert vaardigheden om met zijn/haar problemen om te gaan.

Daarnaast is er veel aandacht voor het op een goede manier uiten van emoties. Het zelfvertrouwen van het kind groeit waardoor het zelfbeeld positiever wordt en het probleemgedrag vermindert.

Na elke bijeenkomst krijgen de kinderen een opdracht mee om thuis te oefenen met wat behandeld is in de bijeenkomst.

Oudertraining loopt parallel aan de kindertraining, en bestaat uit 15 bijeenkomsten van ongeveer anderhalf uur. Deze wordt door dezelfde trainers gegeven als die van de kindergroep.

Ouders leren opvoedingsvaardigheden om het gedrag van het kind dusdanig te beïnvloeden dat ongewenst gedrag afneemt en gewenst gedrag toeneemt. Er is ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en samen zoeken naar oplossingen. De trainers brengen hun kennis van gedragsproblemen samen met de kennis en ervaringen die ouders met hun kind hebben. Ouders ervaren sociale ondersteuning en leren vaardigheden ontwikkelen voor het opvoeden van hun kind en het omgaan met de gedragsproblemen.

In elke bijeenkomst worden de ouders op de hoogte gebracht van de inhoud van de kindtraining en hoe het kind aan zijn/haar problemen werkt. Soms wordt gebruik gemaakt van video-opnames die gemaakt zijn bij de kindtraining. De ouders krijgen, net als de kinderen, ook opdrachten mee om thuis te oefenen.

Wat is het doel?
Het doel van ‘Minder boos en opstandig’ is dat het negatieve interactiepatroon tussen het kind en zijn/haar omgeving wordt doorbroken. Het kind kan beter omgaan met gevoelens van frustratie en boosheid, waardoor het beter in staat is om regels en grenzen te accepteren. Hierdoor kan het kind zich binnen eigen mogelijkheden op positieve wijze verder ontwikkelen en kan het ook beter functioneren binnen de school en profiteren van onderwijs.
De ouders hebben weer grip op de opvoeding van hun kind en voelen zich zekerder. Hierdoor vermindert de opvoedingsstress en verbetert de relatie met hun kind.

Hoe lang duurt de hulp?
Dit programma bestaat uit 15 kindbijeenkomsten en 15 ouderbijeenkomsten verspreid over een aantal weken.

Meer informatie
Voor meer informatie over de training Minder boos en opstandig kun je per mail terecht bij clientlogistiek@lindenhout.nl. Ook kun je contact opnemen met het regiokantoor bij jou in de buurt.